تحقیق و توسعه

پروژه های توسعه فیزیکی و کمی :
1. احداث و راه اندازی شرکت توسعه غله گلستان به منظور نگهداری و ذخیره سازی گندم با گنجایش 30000 تُن در فاز اول
2. مقدمات احداث و راه اندازی انبار و سیلوی مکانیزه به منظور نگهداری و ذخیره سازی گندم در شهرستان کلاله

پروژه های توسعه فنی و کیفی :